Please Login
Username :
Password :
Sign In
Eco-Driving Award ประจำปี 2559

บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัดได้รับรางวัล Eco-Driving Award ประจำปี 2559 จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโครงการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์ทางรถ (Fuel Saving Program) เป็นก้าวสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ ทำให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับ ชุนชน สังคมอย่างมีความสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

Copyright © 2017 MON Logistics Group Co., Ltd. All rights reserved.